Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten met ScooterverhuurHaarlem zijn de (verantwoordelijk voor al het gehuurde)

Artikel 1. Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2. Huurder verklaart dat alle personen uit de door hem gereserveerde groep, kennis hebben genomen van de hier beschreven huurvoorwaarden. Alle deelnemers moeten in bezit zijn van een geldig rijbewijs.

Artikel 3. Huurder (ondergetekende) en alle medehuurders dienen zich gedurende de huurperiode ten alle tijden te houden aan de Nederlandse wetgeving en verkeersregels en verplicht zich om uitsluitend verharde wegen en geasfalteerde fietspaden te gebruiken en daarbij altijd op een verantwoorde en tevens verantwoordelijke manier met het gehuurde om te gaan. Alle herstel- en/of reinigingskosten ten gevolge van het begaan van onverlaagde stoepranden, bospaden, onverharde danwel veldwegen worden achteraf in rekening gebracht.

Artikel 4. Kort voor en tijdens de scootertocht mogen er geen alcoholische dranken worden genuttigd.

Artikel 5. Het is ten strengste verboden om;

De scooter zwaarder te belasten dan 150 kg
De trottoirbanden op en af te rijden dan wel op het trottoir te rijden.
Op onverharde wegen te rijden (indien blijkt dat dit wel is gebeurd wordt er een boete van 250 euro per scooter in rekening gebracht !)
Alcohol, drugs en/of medicijnen te gebruiken die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
Te claxonneren (toeter gebruiken) als er zich geen gevaarlijke situatie voordoet
Kort op elkaar te rijden
Het voertuig technisch te modificeren
Artikel 6. De scooter is WA verzekerd. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade gemaakt door hem en medehuurders. Alle schade (inclusief diefstal) aan scooters of andere spullen van de verhuurder, hoe ook genaamd of veroorzaakt, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld door de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, direct en onmiddellijk vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten, zoals gevolgschade, voor rekening van de huurder.

Artikel 7. Huurder en medehuurders dragen te volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de medehuurders met het gehuurde aan zichzelf en-of aan derden wordt toegebracht en zullen verhuurder volledig vrijwaren.

Artikel 8. Het huren van de scooter geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en-of (hun) goederen. Zo dient men rekening te houden met de juiste kledingkeuze daar er het risico bestaat op olie/vet vlekken op o.a. kleding en schoeisel tijdens het gebruik van de scooter.

Artikel 9. Bij diefstal-vermissing van de scooter is de huurder aansprakelijk voor de waarde van de vervanging. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. U dient ook aangifte te doen.

Artikel 10. Het is huurder en medehuurders niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Tenzij anders vastgelegd.

Artikel 11. Bij een vroegtijdige terugbezorging van het gehuurde vindt geen restitutie plaats van huurgelden. Bij tijdsoverschrijding van de overeengekomen huurperiode geldt een direct te betalen toeslag van € 10,- euro per scooter. Indien de gehuurde scooter(s) niet op tijd is binnen de maximaal afgesproken termijn bij de verhuurder is teruggebracht, is de huurder aan de verhuurder voor iedere dag, dat de scooter te laat wordt teruggebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een boete van € 200,- per dag

Artikel 12. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie.

Artikel 13. Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden,zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder. Bij alle andere annuleringen kost dit €10,- per reservering.

Artikel 14. Bij aflevering van de scooter worden mondeling enkele gebruikers- en veiligheidsaspecten alsmede de werking van het voertuig doorgenomen. De Gebruikersvoorwaarden en gebruikersafspraken alsmede alle door verhuurder gegeven instructies dienen direct, onverwijld en onverkort door de huurder dan wel bestuurder te worden opgevolgd en uitgevoerd.

Artikel 15. De scooter wordt volgetankt verhuurd. Indien de scooter niet volgetankt wordt teruggebracht, wordt per scooter € 10,- in rekening gebracht. Reeds nu voor alsdan verstrekt huurder een onherroepelijke volmacht aan verhuurder om na de huurperiode dan wel bij huurders afwezigheid alle inname-en eindcontrolewerkzaamheden uit te voeren, daarbij alle mogelijke veroorzaakte dan wel ontstane schade vast te stellen en deze in rekening te brengen bij de huurder.

Artikel 16. Wij vragen een borg van 350 euro per creditcard. Zonder dit niet mogelijk om te huren! Voor het huren dient er door de (hoofd) huurder een formulier ondertekend te worden waarin hij/zij verklaart elke vorm van schade en of diefstal van de scooter(s) te vergoeden. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle mogelijke kosten in deze, per scooter. Bij diefstal dan wel verduistering dan wel vermissing blijft huurder onverminderd ten alle tijden volledig aansprakelijk voor alle hierdoor ontstane schade en doen wij ten alle tijde aangifte bij de politie. U dient zelf ook aangifte te doen.

Artikel 17: EENMALIGE MACHTIGING: indien gedurende de huurovereenkomst dan wel na de huurperiode blijkt dat hieruit schade en/of kosten voortvloeien machtigt huurder hierbij verhuurder middels eenmalige machtiging dit in rekening te brengen.

Artikel 18: Annuleren van een reservering kan kosteloos tot 3 weken voor de huurdatum. Wilt u de reservering in de week voor de huurdatum annuleren , dan zijn hier kosten aan verbonden van 10 euro per scooter. Indien de huurder de reservering annuleert op de huurdatum zelf dan wordt 50 % van de totale huursom in rekening gebracht. In geval van no-show (niet op komen dagen dan wel niet afbellen van de reservering) wordt de gehele huursom in rekening gebracht.

Artikel 19: Men mag niet met de scooter de grens over.

Artikel 20: Elke vorm van een verkeersboete die ontstaat tijdens de scooterhuur periode is voor rekening van de huurder. De huurder dient er dan ook rekening mee te houden dat er achteraf nog een boete aan hem of haar in rekening gebracht kan worden.

Artikel 21: De huurder dient de scooter te parkeren op een veilige en zichtbare plaats en de sloten ten alle tijden te gebruiken. Dit om risico op diefstal van de scooter te voorkomen dan wel te beperken.

Artikel 22: Indien door de huurder verkeerde brandstof wordt getankt dan wordt hiervoor
€ 175,- in rekening gebracht.

0

Your Cart